Osobní, profesní a národní "den daňové svobody"

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, která rozděluje kalendářní rok do dvou období. V prvním období vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády a ostatních institucí státu. Teprve až o penězích, které vydělají počínaje dnem daňové svobody (včetně), rozhodují svobodně oni sami. V zemích bývají různě zdaňovány různé skupiny lidí (např. mládež a studenti do 24 let, důchodci nad 65 let, OSVČ a zaměstnanci) a tak vedle „průměrného celonárodního dne daňové svobody“, lze definovat jak „den daňové svobody profesní“ i „osobní den daňové svobody“. 

Ministerstvo svobodného prostředí vydalo termíny "Dne daňové svobody podle profesí občanů v ČR pro rok 2016", kdy národní den připadá na 20.6.2016, pro zaměstnance na den 7.7.2016 a pro OSVČ na den 30.3.2016.

 

Internacismus

Internacionální socialismus, zkráceně internacismus, je totalitní ideologie uplatňovaná diktaturou založená na vypjatém intarnacionalismu, rasismu, prvcích socialismu a urbanistickou militantností pod národní úrovní. Internacismus vznikl spojením koncepce fašistické nadnárodní vlády a rasistických teorií o nadřazenosti neárijských ras, realizovaných skrze "rasovou diverzifikaci" uplatňovanou světově jen v "bílých společnostech" skrze "práva menšin", větších než "práva většiny". Internacistická ideologie čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu (vyhovující nižším vrstvám), anti-bolševismu (vyhovující vyšším vrstvám), internacionalismu (umožňující získat podporu kosmopolitních sil) a podporou či nekritickou akceptací islámu.

 

 

Fašizace korporátním humanismem

Korporátní humanismus je sloučení vládní moci a moci nevládních neziskových organizací, který se projevuje lidem nepoptávanými veřejnými výdaji a  omezováním lidu vlivem "vynucované solidarity". "Vynucovaná solidarita" tak neznamená dobrovolnou společenskou soudržnost mezi rovnými, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny. Člověk je solidární s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní. Obdobně jako u prostituce existuje kuplířství, existuje „kuplířství solidarity“, které je trestným činem, protože „kuplíři solidarity“ nutí a svádí jiné osoby k provozování solidarity a profitují z ní.

 

 

Elektronická evidence veřejných výdajů

Dlouhodobé a systematické neprokazování transparentní povinnosti se v některých oblastech správy veřejných služeb a majetku stalo téměř běžnou záležitostí. Nezveřejněné smlouvy a výdaje tak dosahují významné části rozpočtu veřejných financí. Lid tak nemá potřebné informace, aby dokázal při množství transakcí efektivně a cíleně provádět kontroly veřejných výdajů aktivními lidmi s občanským postojem. Proto bylo nutné přijít s novými, avšak osvědčenými moderními nástroji, které zamezí plýtvání veřejných rozpočtů a poskytnou lidu adekvátní nástroje, které mu umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda veřejný činitel či zaměstnanec státní správy správně vykazuje své výdaje a uzavřené smlouvy a neplýtvá financemi a prostředky.

 

 

Základní nepodmíněná občanská povinnost

Základní nepodmíněná občanská povinnost (všeobecná základní povinnost, univerzální základní povinnost, občanská povinnost, občanská služba, garantovaná povinnost) je navrhovaný systém republikového občanského zabezpečení v podobě pravidelné služby  vykonávané ve stejné míře všemi lidmi a bez jakýchkoli výjimek. Jako taková by mohla potenciálně zcela nahradit současný složitý systém občanského zabezpečení republiky. Smyslem této povinnosti by bylo poskytnout základní zajištění občanství republiky každému, bez ohledu na to zda vykonává dobrovolnickou občanskou činnost, nemůže ji vykonávat, či ji vykonávat nechce. Její zastánci ji navrhují zavést buď na úrovni jednotlivých republik, na úrovni nadnárodních celků nebo celosvětově. Mezi činnosti základní nepodmíněné občanské povinnosti patří služba ve sborech obrany, záchranářství, sociálních prací, pedagogiky, veřejné správy a politických aktivit - každý občan republiky by měl být jejím politikem a vojákem. Rozsah základní nepodmíněné občanské povinnosti byl určen jako 3% z produktivního věku, což znamená cca 2 500 hodin.

 

 

zdroj: http://ministerstvosvobody.wix.com/2014